fbpx

***********

 

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIU 

„NAUKA RENDERINGU – WIZUALIZACJE WNĘTRZ I BUDYNKÓW”

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu z zakresu technik wykonywania wizualizacji graficznych interiorów (wnętrz) oraz tzw. exteriorów (obszaru na zewnątrz budynków) przy pomocy programów 3ds Max i Corona pn. „NAUKA RENDERINGU – WIZUALIZACJE WNĘTRZ I BUDYNKÓW”.  Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie wzorzec umowny kształtujący (niezależnie od Umowy) treść łączącego Organizatora oraz Uczestnika stosunku prawnego.

§ 1

[Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

 1. Regulamin – niniejszy dokument;

 2. Organizator – VIZACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chełmcu, ul. Rolna 23A, 33-395 Chełmiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725092, REGON: 369803210, NIP: 7343557295, który zawarł z Uczestnikiem umowę o przeprowadzenie Szkolenia.

 3. Umowa – umowa o przeprowadzenie Szkolenia zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która zawarła umowę o przeprowadzenie Szkolenia z Organizatorem.

 

Pozostałe sformułowania pisane dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Umowie. 

 

§ 2

[Organizacja Szkolenia]

 1. Szkolenie przeprowadzone zostanie online (w sieci Internetowej) w formie wykładów, nagrań instruktażowych oraz wsparcia supportu. Szkolenie będzie trwało 45 dni licząc od daty rozpoczęcia pierwszej konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin prowadzenia zajęć, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

 2. Szkolenie obejmuje cztery moduły:

 1. przedstawienie tematu Szkolenia (zadania) oraz metod pracy w 3ds max oraz Corona Renderer,

 2. przygotowanie i udostępnienie Uczestnikowi nagrań instruktażowych zawierających opis poszczególnych etapów wykonania danego ćwiczenia wraz ze wskazaniem sposobów oraz technik jego wykonania,

 3. praca praktyczna, tj. samodzielne wykonanie zadanego ćwiczenia oraz zapewnienie Uczestnikowi pomocy przy jego wykonaniu poprzez czat, skype,

 4. sprawdzenie pracy domowej Uczestnika oraz przekazanie mu wskazówek dotyczących dalszej pracy.

 1. Organizator organizuje i udostępnia tutoriale w ramach Szkolenia.

 2. Harmonogram pracy dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.3dvizacademy.com. Dobór tematyki i materiałów do poszczególnych modułów Szkolenia należy wyłącznie do Organizatora.

 3. Szkolenie jest prowadzone w formie obejmującej cykliczne wykłady, powiązane merytorycznie warsztaty i prace indywidualna z Uczestnikiem.

 4. Szkolenie odbywa się w terminach i godzinach wskazanych przez Organizatora.

 5. Podczas każdej konferencji w ramach Szkolenia Organizator udostępni Uczestnikowi przygotowany zbiór Materiałów instruktażowych. Po każdej konferencji Organizator udostępnia Uczestnikowi Materiał instruktażowy z omówieniem poszczególnych etapów wykonania danego ćwiczenia oraz ze wskazaniem technik jego wykonania.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyznaczenia osoby prowadzącej Szkolenie.

 7. Do udziału w Szkoleniu niezbędny jest komputer z oprogramowaniem i  dostępem do Internetu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi oprogramowania, komputera ani jakichkolwiek innych środków technicznych pozwalających na udział w Szkoleniu: wszystkie obowiązki w tym zakresie obciążają w całości Uczestnika. Uczestnik podczas Szkolenia otrzymuje Materiały instruktażowe, które przechowuje oraz zabezpiecza na własnym nośniku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku utraty tych danych oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Uczestnika oraz nieodpowiednią jakość połączenia internetowego. W celu uniknięcia wątpliwości precyzuje się ponadto, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika oraz nie bierze odpowiedzialności za wykonywanie zadań, oglądanie nagrań oraz konferencji w nieodpowiednich warunkach (np. jazda samochodem, podróżowanie piesze, jazda na rowerze itp.).

 8. Uczestnik otrzymuje drogą mailową informacje o haśle po rozpoczęciu pierwszej konferencji pod warunkiem wysłania swojego ID i otrzymania przez Organizatora potwierdzenia uiszczenia wynagrodzenia przez Uczestnika (zgodnie z zawartą Umową). W przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail z hasłem dostępu Uczestnik ma obowiązek sprawdzić folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej, a następnie powiadomić Organizatora o braku otrzymania przedmiotowej wiadomości. Hasło wysyłane jest z dostępem na jeden sprzęt na którym będą oglądane Materiały instruktażowe. 

 9. Support odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem witryny o której Organizator poinformował Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym – na wspólnym czacie należącym do grupy do której Uczestnik aplikował. Okres supportu wynosi 45 dni od rozpoczęcia pierwszej konferencji.

 10. Osoba prowadząca support może w ramach przedmiotowego wsparcia skierować Uczestnika do powtórnego oglądnięcia poszczególnych materiałów instruktażowych, w przypadku gdy Uczestnik wcześniej tego nie zrobił, bądź gdy jego stan wiedzy wyraźnie wskazuje, że Uczestnik pominął poszczególne kwestie w nim omówione. 

 

§ 3

[Przebieg Szkolenia]

 1. W przypadku całkowitego braku aktywności Uczestnika w prowadzonych zajęciach w ramach Szkolenia, Organizator ma prawo usunięcia Uczestnika ze Szkolenia (pod warunkiem jednak co najmniej jednokrotnego zwrócenia Uczestnikowi uwagi na obowiązek aktywnego uczestnictwa w Szkoleniu) ze zwrotem kwoty uiszczonego już wynagrodzenia, przy czym kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona proporcjonalnie do liczby przekazanych Uczestnikowi już Materiałów instruktażowych oraz wiedzy. Decyzja co do wysokości ostatecznie zwracanej kwoty zależy od Organizatora. 

 2. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora w każdym przypadku, gdy z powodów osobistych nie jest w stanie uczęszczać na zajęcia oraz wykonywać zadania domowego. W takim przypadku (o ile Strony nie ustalą nic innego w drodze odrębnego porozumienia) Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia pomniejszonej jednak proporcjonalnie do liczby przekazanych Uczestnikowi Materiałów instruktażowych oraz wiedzy, z tym zastrzeżeniem, iż Uczestnik poinformuje Organizatora o tym fakcie nie później niż do 20 dnia Szkolenia włącznie. Decyzja co do wysokości ostatecznie zwracanej kwoty zależy od Organizatora. Organizator nie będzie jednak wysyłać Uczestnikowi dalszych Materiałów instruktażowych. 

 3. W przypadku gdy Uczestnik z powodów osobistych nie jest w stanie uczęszczać na zajęcia oraz wykonywać zadania domowego, lecz nie poinformował Organizatora do 20 dnia Szkolenia o rezygnacji (zgodnie z postanowieniem ust. 2 powyżej) Organizator nie wstrzymuje wysyłania Uczestnikowi Materiałów instruktażowych (o ile wszystkie zaległe płatności na rzecz Organizatora są uregulowane terminowo). W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi jakikolwiek zwrot wpłaconych środków, a Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia pozostałych ewentualnie do zapłaty rat za Szkolenie w ustalonym terminie.

 4. Uczestnik zobowiązany jest do momentu rozpoczęcia Szkolenia przesłać drogą mailową dowód wpłaty (w przypadku dokonywania wpłaty jednorazowo). W przypadku płatności dokonywanej ratalnie, Uczestnik jest obowiązany każdorazowo przedłożyć dowód uiszczenia należnej raty w ustalonym z Organizatorem terminie.

§ 4

[Odwołanie Szkolenia]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub jednostronnej zmiany terminu Szkolenia:  

 1. z przyczyn spowodowanych siłą wyższą (w każdym terminie);  

 2. w terminie 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia w razie niewystarczającej liczby minimum zgłoszonych Uczestników, przy czym przedmiotową liczbę minimum wyznacza samodzielnie Organizator w odniesieniu do każdego Szkolenia. 

 1. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (w ramach danego Szkolenia) Uczestnikowi przysługuje prawo udziału w kolejnej wybranego przez niego edycji z pierwszeństwem rezerwacji.

 2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w przypadku jeżeli będą one spowodowane tzw. siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, a w szczególności takie jak klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, etc.

 3. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 

 1. Strona chcąca się powołać na siłę wyższą jest zobowiązana, aby niezwłocznie po wystąpieniu siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na terminowe i prawidłowe wykonanie Umowy, powiadomić drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy.

§ 5

[Ochrona danych osobowych]

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, administratorem danych osobowych pozyskanych w celu przeprowadzenia Szkolenia oraz w trakcie jego trwania Organizator.

 2. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. przeprowadzenia szkolenia, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie szkolenia”,

 2. wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

 3. dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzenia szkolenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 4. marketingu usług własnych w trakcie trwania szkolenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 5. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 1. Organizator  będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji opisanych w ust. 2 celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. czas trwania szkolenia,

 2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Organizatorowi przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

 3. czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia,

 4. czas do momentu wycofania zgody.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadkach określonych w RODO, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Organizator  zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 2. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa.

 3. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

 4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Organizator może przekazać dane osobowe innym osobom i podmiotom, w tym:

 1. osobom upoważnionym przez Organizatora do przetwarzania danych,

 2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora,  którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, np. osobom prowadzącym Szkolenie, dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;

 3. innym administratorom, np. kurierom.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

 2. Uczestnik podczas Szkolenia, bądź po jego zakończeniu nie może przekazywać informacji na temat uczestników Szkolenia, kopiować, powielać, wykonywać zrzutów ekranu z widoczną listą uczestników będących na Szkoleniu oraz udostępniać jej osobom trzecim.

 

 1. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się poprzez  adres email: 3dvizacademy@gmail.com.

§ 6

[Reklamacje]

 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy online na której jest przeprowadzane Szkolenie i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Uczestników.  

 2. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące Szkolenia (w tym w szczególności dotyczące funkcjonowania platformy online na której przeprowadzane jest Szkolenie) w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości mailowej na adres: 3dvizacademy@gmail.com, najpóźniej w terminie 30 dni od zdarzenia, stanowiącego przedmiot reklamacji.

 3. Przedstawiona reklamacja powinna zawierać:  

 1. imię i nazwisko Uczestnika,

 2. adres Uczestnika,  

 3. przedmiot reklamacji,  

 4. uzasadnienie reklamacji,  

 5. oczekiwania wobec Organizatora.  

 1. Złożenie reklamacji bez podania elementów, o których mowa w ust. 3, nie stanowi przyczyny automatycznej odmowy rozpatrzenia reklamacji, z tym, że w razie braku elementów wymienionych w ust. 3, Organizator wezwie Uczestnika do uzupełnienia braków zgłoszenia reklamacyjnego, niezbędnych do prawidłowej oceny podstaw reklamacji.

 2. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej na podany przez niego adres, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

 3. Jeżeli na skutek powstałych problemów Uczestnik nie mógł w pełni uczestniczyć w Szkoleniu, a Organizator pozytywnie rozpatrzy reklamacje, Uczestnikowi będzie przysługiwał zwrot uiszczonego na rzecz Organizatora wynagrodzenia. Przedmiotowy zwrot kosztów będzie proporcjonalny do etapu na jakim znajduje się Uczestnik podczas Szkolenia. Wynika to z niemożliwości zwrotu otrzymanych wcześniej Materiałów instruktażowych oraz przekazanej wiedzy.

 § 7

[Postanowienia końcowe]

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej www.3dvizacademy.com powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku wymienionych wyżej zdarzeń ewentualne szkody Uczestnika, w tym z tytułu utraconych korzyści.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem wykorzystywania przez Uczestnika treści przekazywanych w ramach Szkolenia, a w szczególności Materiałów instruktażowych.

 3. Treści przekazywane w ramach Szkolenia nie mogą być interpretowane jako rozwiązania indywidualnych zagadnień, w szczególności porady organizacyjne lub finansowe. Treści przekazywane są wyłącznie w celach edukacyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych treści oraz skutki takich decyzji.

 4. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.3dvizacademy.com stanowiąc jednocześnie Załącznik nr 1 do Umowy.

 
 
 
_____________
 
 
POLITYKA PLIKÓW COOKIES STRONY 3DVIZACADEMY.COM
 
Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 
Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
 
-dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 
-do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 
 
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 
 
5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 
 
6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 
 
Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 
Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 
Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 
Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.