fbpx

***********

REGULAMIN KSZTAŁCENIA 
ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EDUKACYJNEJ 
 
 
1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa:
1.1.1 rodzaj i zakres usługi weryfikacji spełniania przez Użytkownika wstępnych uprawnień do zapisu
na Kurs i rezerwacji miejsca na kursie w wybranym przez Użytkownika terminie prowadzony
przez VizAcademy za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:
https://www.3dvizacademy.com/,
1.1.2 rodzaj i zakres usług kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych świadczony przez
VizAcademy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem
Platformy Edukacyjne dostępnej pod adresem https://edu.vizacademy.pl/ na podstawie
zawartej umowy o przeprowadzenie Kursu,
1.1.3 warunki świadczenia usług za pośrednictwem Platformy i Platformy Edukacyjnej, w tym
wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego korzystania z Platformy Edukacyjnej,
1.1.4 warunki zawierania i rozwiązywania umowy rezerwacyjnej i umowy o przeprowadzenie kursu,
1.1.5 zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników,
1.1.6 prawa i obowiązki Użytkowników Platformy i Platformy Edukacyjnej, w tym tryb postępowania
reklamacyjnego.
1.2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed zawarciem Umowy o
Rezerwacyjnej i Umowy o przeprowadzenie Kursu. Akceptacja Regulaminu stanowi
potwierdzenie, że Użytkownik wie, iż zawarcie umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
1.3. Do Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm., dalej jako: „Ustawa o prawach konsumenta”), w tym
ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks
cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2022 poz. 2337, dalej jako:
Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta”).
 
 
2 DEFINICJE
2.1. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
2.2. Formularz zapisu – formularz, w którym Użytkownik dobrowolnie przekazuje niezbędne dane
osobowe i inne informacje konieczne do zawarcia Umowy rezerwacyjnej na wybrany przez
Użytkownika Kurs,
2.3. Formularz rejestracyjny – formularz, w którym Użytkownik dobrowolnie przekazuje
niezbędne informacje konieczne do zawarcia Umowy o przeprowadzenie Kursu.
2.4. Konferencje – usługa kształcenia w formie transmisji strumieniowej na żywo, umożliwiająca
udział Użytkownika w Kursie przeprowadzonym w trybie zdalnym przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających przekaz obrazu i dźwięku pomiędzy Wykładowcą, a
Użytkownikiem za pośrednictwem sieci internetowej realizowana za pośrednictwem Platformy
Edukacyjnej,
2.5. Konto Użytkownika – indywidualny panel dostępu do Platformy Edukacyjnej udostępniany
Użytkownikowi po dokonaniu rejestracji przy użyciu loginu i hasła utworzonego przez
Użytkownika.
2.6. Kurs – 45 dniowy płatny zakres usług kształcenia ustawicznego realizowany przez VizAcademy
według Programu Nauczania danego Kursu zatwierdzonego przez kadrę dydaktyczną
posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia
obejmujący Konferencje, nagrania instruktażowe, materiały dydaktyczne oraz wsparcie suportu.
Usługa realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. za
pośrednictwem Platformy Edukacyjnej. Ukończenie kursu i pozytywne zaliczenie Kursu umożliwia
uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu Kursu.
2.7. Materiały dydaktyczne – treści cyfrowe stworzone przez VizAcademy w postaci zadań, grafik,
ebooków. Materiały dydaktyczne stanowią treści cyfrowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta, a także stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują
VizAcademy.
2.8. Platforma – strona internetowa prowadzona pod adresem: https://www.3dvizacademy.com/za
pośrednictwem, której można zarezerwować miejsce na Kursie.
2.9. Platforma Edukacyjna – internetowa platforma edukacyjna dostępna pod adresem
https://edu.vizacademy.pl/ za pośrednictwem, której VizAcademy świadczy, w ramach Kursów
usługi kształcenia ustawicznego.
2.10. Proces weryfikacji – usługa świadczona za pośrednictwem Platformy polegająca na
sprawdzeniu, na podstawie informacji i oświadczeń Użytkownika zawartych w Formularzu zapisu,
spełniania przez Użytkownika warunków zapisu na Kurs zgodnych ze Statutem VizAcademy,
2.11. Umowa rezerwacyjna – umowa o rezerwacji miejsca na Kursie zawierana pomiędzy
Użytkownikiem a VizAcademy po pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji.
2.12. Umowy o przeprowadzenie Kursu – umowa obejmująca realizację przez VizAcademy usługi
kształcenia na rzecz Użytkownika zgodnie z Programem Nauczania Kursu,
2.13. Usługa kształcenia – usługa kształcenia ustawicznego umożliwiająca uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Użytkowników, realizowana przez VizAcademy w
za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej z pomocą Internetu, o zróżnicowanym poziomie
dostępności do materiałów dydaktycznych, funkcjonalności oraz świadczeń w zależności od
wybranego przez Użytkownika kursu. Usługa kształcenia nie jest usługą elektroniczną w
rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT i art. 7 rozporządzenia 282/2011 na podstawie art. 7 ust. 1
rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki
wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej, albowiem nie jest usługą zautomatyzowaną,
2.14. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy
przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Platformy zawarła lub zawiera Umowę
rezerwacyjną oraz Umowę o przeprowadzenia Kursu.
2.15. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług wraz załącznikami,
2.16. Statut – Statut VizAcademy dostępny pod adresem:
https://3dvizacademy.com/uploads/statut-placowki-ksztalcenia-ustawicznego-vizacademy.pdf
2.17. Support – usług kształcenia polegająca na udzielaniu Użytkownikom merytorycznego wsparcia
za pośrednictwem komunikatorów online np.Skype przez wykładowców VizAcademy,
2.18. VizAcademy – VIZACADEMY Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w
Warszawie ul. Kolejowej 47 lok. U-23, 01 – 210 Warszawa wpisaną do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1240K prowadzoną
przez organ prowadzący VIZACADEMY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Chełmcu, ul. Rolna 23A, 33-395 Chełmiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725092, REGON: 369803210 , NIP: 7343557295
świadcząca za pośrednictwem Platformy i usługi kształcenia za pośrednictwem Platformy
Edukacyjnej. Dane Kontaktowe: Adres poczty elektronicznej: http://biuro@archiacademy.pl.
 
 
3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
3.1. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik może zawrzeć umowę rezerwacyjną i umowę o
przeprowadzenie Kursu.
3.2. W wyniku zawartej umowy o przeprowadzenie Kursu Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania
z Platformy Edukacyjnej w terminie i w wariancie uwzględniającym świadczenia i funkcjonalności
określone przez dany Kurs.
3.4. Dostęp do Platformy Edukacyjnej udzielany jest Użytkownikowi po zaksięgowaniu opłaty, o której
mowa w pkt. 5 Regulaminu zgodnie z wybranym Kursem. Użytkownik dokonuje wyboru Kursu w
chwili składania zapisu, zgodnie z jego opisem i ceną. Po zaksięgowaniu opłaty, Użytkownik
otrzymuje w wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia umowy rezerwacyjnej a następnie umowy
o przeprowadzenie Kursu na warunkach opisanych w Regulaminie.
3.5. Dostęp do Platformy Edukacyjnej możliwy jest poprzez zalogowanie przy użyciu loginu i hasła.
Loginem Użytkownika jest adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia za
pośrednictwem Portalu. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia na
Portalu Użytkownik otrzyma wiadomość zawierającą przycisk umożliwiający samodzielne
ustawienie hasła dostępu do Platformy Edukacyjnej.
3.6. Użytkownik, który zawarł Umowę przeprowadzenie Kursu otrzyma dostęp do Platformy
Edukacyjnej w terminie 7 dni roboczych liczonych przez rozpoczęciem wybranego Kursu.
3.7. Korzystanie z Platformy Edukacyjnej jest dla Użytkownika płatne i dobrowolne.
3.8. Użytkownik jest zobowiązany do:
3.8.1. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
3.8.2.nieudostępniania danych umożliwiających dostęp do Platformy Edukacyjnej nieuprawnionym
osobom trzecim, w szczególności materiałów dostępnych za pośrednictwem Platformy
Edukacyjnej,
3.8.3.nieprzenoszenia, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, prawa do korzystania z Platformy
Edukacyjnej na osoby trzecie,
3.8.4.korzystania z Platformy Edukacyjnej w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi
w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania
z sieci Internet, w tym do korzystania z Platformy Edukacyjnej w sposób niezakłócający jej
funkcjonowania.
3.9. W przypadku, gdy Użytkownik podejmie działania sprzeczne z postanowieniami niniejszego
Regulaminu lub naruszające prawa innych Użytkowników, VizAcademy może zawiadomić
Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych
działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie
jako naruszenie Regulaminu i skutkować może zablokowaniem dostępu do Platformy Edukacyj.
3.10. VizAcademy nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z materiałów
udostępnianych przez Platformę Edukacyjną.
3.11. W celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych,
VizAcademy stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji w ramach
Platformy Edukacyjnej.
 
 
4. PROCES WERYFIKACJI
4.1. Na podstawie dobrowolnie podanych przez Użytkownika informacji, VizAcademy świadczy na
rzecz Użytkownika bezpłatną usługę sprawdzenia spełniania przez Użytkownika wstępnych
uprawnień do zapisu na Kurs.
4.2. Podanie informacji i oświadczeń przez Użytkownika jest dobrowolne.
4.3. Użytkownik, który poprawnie wypełnił Formularz zapisu, spełnił wstępne warunki rezerwacji
miejsca na Kursie i dokonał wpłaty opłaty rezerwacyjnej na poczet Kursu, otrzymuje wiadomość
mailową na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu o pozytywnym zakończeniu Procesu
weryfikacji i zawarciu Umowy rezerwacyjnej.
 
 
5. UMOWA REZERWACYJNA
5.1. Warunkiem zawarcia umowy rezerwacyjnej jest pomyślne ukończenie Procesu weryfikacji,
zaakceptowanie Regulaminu i dostępne miejsca na Kursie w terminie wybranym przez
Użytkownika.
5.2. Treść Umowy rezerwacyjnej jest udostępniona Użytkownikowi w Formularzu Zapisu, jak również
przesyłana jest na adres mailowy Użytkownika wraz z potwierdzeniem jej zawarcia.
 
 
6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY REZERWACYJNEJ
6.1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który zawarł z
VizAcademy umowę jako konsument lub jako osoba fizyczna, która zawarła umowę w zakresie
związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla niego charakteru zawodowego zgodnie z art. 22
1 Kodeksu cywilnego, a także gdy brak
charakteru zawodowego wynika z treści umowy zgodnie z art. 7aa Ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta.
6.2. Użytkownik może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania
przyczyny.
6.3. Odstąpienie od umowy Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:
http://biuro@archiacademy.pl.
6.4. VizAcademy udostępnia wzór odstąpienia od umowy w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
6.5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, VizAcademy ma obowiązek
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 
 
7. UMOWA O PRZEPROWADZENIE KURSU
7.1. Użytkownik, który nie odstąpił od umowy rezerwacyjnej zgodnie z pkt. 6 Regulaminu, otrzymuje
od VizAcademy wiadomość mailową dotyczącą wypełnienia Formularza Rejestracyjnego.
7.2. Na podstawie podanych przez Użytkownika informacji w Formularzu Rejestracyjnym,
VizAcademy przesyłam na adres mailowy Użytkownika treść umowy o przeprowadzenie kursu
wraz z informacją o uiszczeniu opłaty.
7.3. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, pomiędzy Użytkownikiem, a VizAcademy zawarta
zostaje Umowa o przeprowadzenie kursu. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie również
wysłane na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym.
 
 
8. USŁUGI KSZTAŁCENIA ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY
EDUKACYJNEJ. ORGANIZACJA KURSU.
8.1. VizAcademy za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej świadczy usługi kształcenia w
terminach wybranych przez Użytkownika w chwili zawarcia Umowy rezerwacyjnej oraz w
ramach wybranego i opłaconego przez Użytkownika Kursu.
8.2. Użytkownik za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej ma możliwość uzyskiwania i
uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji
zawodowych o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt) 5 ustawy – Prawo oświatowe.
8.3. Przed rozpoczęciem pierwszej konferencji w ramach Kursu, VizAcademy organizuje
szkolenie dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi wykorzystywanego
oprogramowania.
8.4. Usługi edukacyjne polegają na:
8.4.1. zapewnieniu Użytkownikowi, w zależności od wybranego przez Użytkownika Kursu, dostępu
do Usług kształcenia w zakresie objętym Programem Nauczania Kursu.
8.4.2. dostarczeniu Użytkownikom materiałów dydaktycznych przygotowanych w formie
dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość, które będą dostępne dla Użytkowników na Platformie Edukacyjnej i będą
wykorzystywane przez Użytkowników podczas nauki w domu w celu opanowania programu
nauczania kursu,
8.4.3. udostępnieniu Użytkownikom interaktywnych zadań.
8.5. Kurs obejmuje cztery moduły:
8.5.1. przedstawienie tematu Kursu oraz metod pracy w 3ds max oraz Corona Renderer,
8.5.2. przygotowanie i udostępnienie Użytkownikowi nagrań instruktażowych zawierających opis
poszczególnych etapów wykonania danego ćwiczenia wraz ze wskazaniem sposobów oraz
technik jego wykonania,
8.5.3. praca praktyczna, tj. samodzielne wykonanie danego ćwiczenia oraz zapewnienie Użytkownikowi
pomocy przy jego wykonaniu poprzez czat, skype poprzez support,
8.5.4. sprawdzenie pracy domowej Użytkownika oraz przekazanie mu wskazówek dotyczących dalszej
pracy.
8.6. Harmonogram pracy dostępny jest na Platformie Edukacyjnej. Dobór tematyki i materiałów do
poszczególnych modułów Kursu należy wyłącznie do VizAcademy.
8.7. Kurs jest prowadzony w formie obejmującej cykliczne konferencje, powiązane merytorycznie
warsztaty i pracę indywidualną wykładowcy z Użytkownikiem. .
8.8. Kurs odbywa się w terminach i godzinach wskazanych przez VizAcademy.
8.9. Podczas każdej Konferencji w ramach Kursu, VizAcademy udostępni Użytkownikowi
przygotowane zadanie wraz z nagraniami instruktażowymi.
8.10. VizAcademy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyznaczenia wykładowcy.
8.11. Do udziału w Kursie niezbędny jest komputer z oprogramowaniem i dostępem do Internetu.
8.12. VizAcademy nie zapewnia Użytkownikowi oprogramowania, komputera ani jakichkolwiek innych
środków technicznych pozwalających na udział w Kursie: wszystkie obowiązki w tym zakresie
obciążają w całości Użytkownika.
8.13. Użytkownik podczas Kursu otrzymuje Materiały instruktażowe, które przechowuje oraz
zabezpiecza na własnym nośniku. VizAcademy nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w
przypadku utraty tych danych oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
nieodpowiednią konfigurację i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika oraz
nieodpowiednią jakość połączenia internetowego. W celu uniknięcia wątpliwości precyzuje się
ponadto, że VizAcademy nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Użytkownik nie weźmie
udziału w Kursie na skutek problemów sprzętowych z komputerem Użytkownika oraz nie bierze
odpowiedzialności za wykonywanie zadań, oglądanie nagrań oraz konferencji
w nieodpowiednich warunkach (np. jazda samochodem, podróżowanie piesze, jazda na rowerze
itp.).
8.14. Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o haśle po rozpoczęciu pierwszej Konferencji
pod warunkiem wysłania swojego ID i otrzymania przez VizAcademy potwierdzenia uiszczenia
wynagrodzenia przez Użytkownika (zgodnie z zawartą Umową o przeprowadzenie kursu). W
przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail z hasłem dostępu Użytkownik ma obowiązek
sprawdzić folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej, a następnie powiadomić VizAcademy o
braku otrzymania przedmiotowej wiadomości. Hasło wysyłane jest z dostępem na jeden sprzęt
na którym będą oglądane Materiały instruktażowe.
8.15. Support odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem witryny o której VizAcademy poinformował
Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym – na wspólnym czacie należącym do grupy do której
Użytkownik aplikował. Okres supportu wynosi 45 dni od rozpoczęcia pierwszej Konferencji.
8.16. Osoba prowadząca support może w ramach przedmiotowego wsparcia skierować Użytkownika
do powtórnego oglądnięcia poszczególnych materiałów instruktażowych, w przypadku gdy
Użytkownik wcześniej tego nie zrobił, bądź gdy jego stan wiedzy wyraźnie wskazuje, że
Użytkownik pominął poszczególne kwestie w nim omówione.
 
 
9. PRZEBIEG KURSU. BIEŻĄCA KONTROLA POSTĘPÓW W NAUCE UŻYTKOWNIKÓW,
WERYFIKACJI ICH WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI.
9.1. W przypadku całkowitego braku aktywności Użytkownika w zajęciach prowadzonych w ramach
Kursu, VizAcademy ma prawo usunięcia Użytkownika z Kursu (pod warunkiem jednak co
najmniej jednokrotnego zwrócenia Użytkownikowi uwagi na obowiązek aktywnego
uczestnictwa w Kursie) ze zwrotem kwoty uiszczonego już wynagrodzenia, przy czym kwota
podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona proporcjonalnie do liczby przekazanych
Użytkownikowi już Materiałów instruktażowych oraz wiedzy. Decyzja co do wysokości
ostatecznie zwracanej kwoty zależy od VizAcademy.
9.2. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania VizAcademy w każdym
przypadku, gdy z powodów osobistych nie jest w stanie uczęszczać na zajęcia oraz wykonywać
zadania domowego. W takim przypadku (o ile Strony nie ustalą nic innego w drodze
odrębnego porozumienia) Użytkownikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia
pomniejszonej jednak proporcjonalnie do liczby przekazanych Użytkownikowi Materiałów
instruktażowych oraz wiedzy, z tym zastrzeżeniem, iż Użytkownik poinformuje VizAcademy o
tym fakcie nie później niż do 20 dnia Kursu włącznie. Decyzja co do wysokości ostatecznie
zwracanej kwoty zależy od VizAcademy. VizAcademy nie będzie jednak wysyłać Użytkownikowi
dalszych Materiałów instruktażowych.
9.3. W przypadku gdy Użytkownikowi z powodów osobistych nie jest w stanie uczęszczać na
zajęcia oraz wykonywać zadania domowego, lecz nie poinformował VizAcademy do 20 dnia
Kursu o rezygnacji zgodnie z postanowieniem pkt.9.2. powyżej, VizAcademy nie wstrzymuje
wysyłania Użytkownikowi Materiałów instruktażowych (o ile wszystkie zaległe płatności na
rzecz VizAcademy są uregulowane terminowo). W takim przypadku nie przysługuje
Użytkownikowi jakikolwiek zwrot wpłaconych środków, a Użytkownik zobowiązany jest do
opłacenia pozostałych ewentualnie do zapłaty rat za Kurs w ustalonym terminie.
9.4. Użytkownik zobowiązany jest do momentu rozpoczęcia Kursu przesłać drogą mailową dowód
wpłaty (w przypadku dokonywania wpłaty jednorazowo). W przypadku płatności dokonywanej
ratalnie, Użytkownik jest obowiązany każdorazowo przedłożyć dowód uiszczenia należnej raty
w ustalonym z Organizatorem terminie.
 
 
10. ODWOŁANIE KURSU
10.1. VizAcademy zastrzega sobie prawo do odwołania lub jednostronnej zmiany terminu Kursu:
10.1.1. z przyczyn spowodowanych siłą wyższą (w każdym terminie);
10.1.2.w terminie 3 dni przed rozpoczęciem Kursu w razie niewystarczającej liczby minimum
zgłoszonych Użytkownikowi, przy czym przedmiotową liczbę minimum wyznacza samodzielnie
VizAcademy w odniesieniu do każdego Kursu.
10.2. W wypadku rezygnacji Użytkownika z udziału w Kursie do 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych
zajęć (w ramach danego Kursu) Użytkownikowi przysługuje prawo udziału w kolejnej wybranej
przez niego edycji kursu z pierwszeństwem rezerwacji.
10.3. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy o przeprowadzenie kursu w przypadku jeżeli będą one
spowodowane tzw. siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też
niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, a w szczególności takie jak klęski
żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, etc.
10.4. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o przeprowadzenie kursu ulegają
przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
10.5. Strona chcąca się powołać na siłę wyższą jest zobowiązana, aby niezwłocznie po wystąpieniu
siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na terminowe i prawidłowe wykonanie
Umowy, powiadomić drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do
realizacji Umowy.
 
11. WYNAGRODZENIE
11.1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego VizAcademy za organizację i przeprowadzenie Kursu
uzależniona jest od wybranego przez Użytkownika Kursu w chwili zawierania Umowy
rezerwacyjnej i umowy o przeprowadzenie kursu.
11.2. Uiszczenie wynagrodzenia następuje z góry, tj. przed udzieleniem dostępu do Platformy
Edukacyjnej, poprzez wybór jednej z dostępnych form:
11.2.1. za pośrednictwem operatora płatności świadczącego usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
11.2.2.przelewem na konto bankowe VizAcademy, lub za pośrednictwem platformy Stripe.
11.3. Opłata podana jest w kwocie brutto.
11.4. W przypadku informowania o obniżonej opłacie VizAcademy uwidacznia także informację o
najniższej opłacie jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od
dnia rozpoczęcia oferowania danego Kursu (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o
opłacie sprzed zastosowania obniżki.
 
 
12. WYMAGANIA TECHNICZNE
12.1. Komputer z monitorem, myszką, klawiaturą
12.2. Dostęp do Internetu.
12.3. Minimalne wymagania komputera: procesor i5 lub Ryzen 5, 8GB RAM, Dysk twardy
systemowy, z dostępnym miejscem 50GB
 
 
13. DANE OSOBOWE
13.1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych
pozyskanych w trakcie zapisów na Kurs jest VizAcademy.
13.2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce
Prywatności.
13.3. VizAcademy przetwarza dane osobowe w celu:
13.3.1.przeprowadzenia zapisów na Kurs i przeprowadzenia Kursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b
RODO),
13.3.2.wykonania ciążących na nim obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO),
13.3.3.dochodzenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także
13.3.4.marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteśmy związani
umową, a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w innych przypadkach, jeśli wyraziłeś na to zgodę).
13.4. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie.
13.5. Użytkownik Kursu nie może kopiować, powielać czy wykonywać zrzutów ekranu z danymi
osobowymi innych uczestników Kursu oraz ich wyświetlanych i omawianych prac.
13.6. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się poprzez adres email:
rodo@3dvizacademy.com.
 
 
14. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
14.1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafika, schematy, zdjęcia, dźwięki, prezentacje, filmy i
wszelkie inne materiały dostępne na Platformie Edukacyjnej w tym Materiały dydaktyczne,
które stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), dalej jako: „pr. aut.”.
14.2. Materiały dostępne na Platformie Edukacyjnej nie mają formy materialnej i nie są w takiej
formie wprowadzane do obrotu. Udostępnienie przez Użytkownika materiałów osobom
trzecim, nawet najbliższej rodzinie (odpłatnie lub nieodpłatnie) nie jest dozwolone.
14.3. VizAcademy udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niekomercyjnej licencji na korzystanie z
materiałów dostępnych na Platformie Edukacyjnej zgodnie z warunkami licencji opisanymi w
pkt. 14 Regulaminu.
14.4. Licencja niekomercyjna uprawnia Użytkownika do korzystania z materiałów wyłącznie na
własne, wewnętrzne potrzeby, bez możliwości dokonywania ich sprzedaży (odsprzedaży),
najmu, leasingu, dzierżawy, świadczenia usług lub innych czynności z innymi osobami trzecimi
(zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie).
14.5. W ramach licencji Użytkownik może korzystać z materiałów na następujących polach
eksploatacji: wyświetlanie, odtwarzanie, drukowanie, wprowadzanie do pamięci komputera (w
tym pamięci RAM) lub serwera jedynie na nośnikach, które należą do Użytkownika i tylko na
użytek własny.
14.6. Użytkownik nie może w żaden sposób rozpowszechniać ani udostępniać nabytego materiału,
ingerować w jego treść lub wygląd, zarówno w całości jak i w ich części, przerabiać go,
kopiować, tworzyć opracowań lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować.
14.7. Uprawnienia wynikające z udzielonej licencji przysługują wyłącznie Użytkownikom tj. osobom
fizycznym, które zawarły Umowę o przeprowadzenie kursu. Zgodnie z obowiązującym prawem
korzystanie z materiałów w sposób sprzeczny z udzieloną licencją (np. poprzez udostępniania
go innym osobom) może spowodować nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale także karną.
14.8. Licencja nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że VizAcademy udzieli
na to wyraźną zgodę wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być
obarczona dodatkowymi zobowiązaniami.
14.9. Materiały dostępne na Platformie Edukacyjnej mogą być zabezpieczone przed nielegalnym
kopiowaniem. Informacja o ewentualnej formie jego zabezpieczenia zostanie ujawniona w
jego opisie. Użytkownik nie może usuwać lub modyfikować wprowadzonych zabezpieczeń.
14.10. VizAcademy przysługuje uprawnienie do dokonania kontroli korzystania z materiałów
dostępnych na Platformie Edukacyjnej przez Użytkownika. Uprawnienia kontrolne obejmują w
szczególności prawo do żądania informacji i wyjaśnień w zakresie korzystania z materiałów
dostępnych na Platformie Edukacyjnej, od Użytkownika bez ujawniania tożsamości
VizAcademy lub bez wskazania, że nabycie (lub jego próba) dokonywane przez osobę trzecią
odbywa się na polecenie VizAcademy.
14.11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień związanych z korzystaniem z
materiałów dostępnych na Platformie Edukacyjnej, w tym w przypadku zainteresowania
komercyjnym wykorzystaniem, czy jego dalszą odsprzedażą, Użytkownik powinien zwrócić się
z zapytaniem pod adresem: biuro@3dvizacademy.com.
 
 
15. ŻĄDANIE DOPROWADZENIA KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ
ZGODNIE Z UMOWĄ
15.1. Jeżeli usługi kształcenia świadczone za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej są niezgodne
z Umową o przeprowadzenie Kursu, Użytkownik może żądać doprowadzenia Platformy
Edukacyjnej do zgodności z tą umową.
15.2. VizAcademy może odmówić doprowadzenia Platformy Edukacyjnej do zgodności z Umową
o przeprowadzenie Kursu, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
dla VizAcademy.
15.3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla VizAcademy uwzględnia się wszelkie okoliczności
sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności korzystania z Platformy Edukacyjnej z
Umową o przeprowadzenie Kursu oraz wartość korzystania z Platformy Edukacyjnej z
Umową o przeprowadzenie Kursu.
15.4. VizAcademy doprowadza Platformę Edukacyjną do zgodności z umową w rozsądnym czasie
od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z tą
umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając ich charakter
oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Platformy Edukacyjnej do
zgodności z umową ponosi VizAcademy.
 
 
16. OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU WYNAGRODZENIA ALBO O ODSTĄPIENIU OD
UMOWY O PRZEPROWADZENIE KURSU
16.1. Jeżeli usługi kształcenia świadczone za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej są niezgodne
z Umową o przeprowadzenie Kursu, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 11 Regulaminu albo odstąpieniu od umowy, gdy:
16.1.1.doprowadzenie do zgodności Platformy Edukacyjną z Umową o przeprowadzenie Kursu jest
niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt. 15.2 i 15.3,
16.1.2.VizAcademy nie doprowadził Platformy Edukacyjnej do zgodności z Umową o dostęp
zgodnie z pkt. 15.4,
16.1.3.brak zgodności Platformy Edukacyjnej z umową występuje nadal, mimo że VizAcademy
podjął stosowne czynności,
16.1.4.brak zgodności Platformy Edukacyjnej z Umową o przeprowadzenie Kursu jest na tyle
istotny, że uzasadnia obniżenie wynagrodzenia albo odstąpienie od tej umowy bez
uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. 15,
16.1.5. z oświadczenia VizAcademy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on
Platformy Edukacyjnej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla Użytkownika.
16.2. Obniżone wynagrodzenie musi pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia
wynikającego z Umowy o przeprowadzenie Kursu, w jakiej wartość Platformy Edukacyjnej
niezgodna z tą umową pozostaje do wartości Platformy Edukacyjnej zgodnych z tą umową.
Przy obniżeniu wynagrodzenia należy uwzględnić czas, w którym Platforma Edukacyjna
pozostawała niezgodna z Umową o przeprowadzenie Kursu.
 
 
17. REKLAMACJE I ZAPYTANIA
17.1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z korzystaniem z usług
VizAcademy, Użytkownik może skontaktować się z VizAcademy wysyłając wiadomość
e-mail pod adres: biuro@3dvizacademy.com.
17.2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych
z funkcjonowaniem Platformy Edukacyjnej.
17.3. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną pod adres biuro@3dvizacademy.com.
17.4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Użytkownika,
wskazanie jakie działanie lub zaniechanie jest przedmiotem reklamacji, a także żądanie
reklamacji.
17.5. VizAcademy rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez
VizAcademy odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
17.6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez
rozpoznania przez VizAcademy, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 
18. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ
18.1. Postanowienia pkt. 17 Regulaminu nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma
możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce
„pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich”, dostępnej pod adresem
internetowym:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
18.2. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń Użytkownik może w szczególności zwrócić się:
18.2.1.do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej umowy,
18.2.2.do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
18.2.3.do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów).
18.3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców
dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 
 
19. ZMIANA REGULAMINU
19.1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:
19.1.1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu,
19.1.2. zmiany związanej z zakresem świadczonych usług,
19.1.3. zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług,
19.1.4. zmiany dotyczące wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z
Platformy Edukacyjnej.
19.2. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie tekstu
jednolitego zmienionego Regulaminu na Platformie i Platformie Edukacyjnej.
19.3. Nowa treść Regulaminu zostanie doręczona Użytkownikowi poprzez wysłanie mu
odnośnika do strony internetowej z aktualną treścią Regulaminu na adres e-mail podany w
trakcie zapisów.
19.4. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia i
wysłania Użytkownikowi.
19.5. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może dokonać rezygnacji z
dalszego korzystania, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w terminie 7 dni od
dnia wysłania mu zawiadomienia o zmianie Regulaminu.
 
 
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20.1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Regulaminu należy kierować na
adres: biuro@3dvizacademy.com
20.2. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
20.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
20.4. Regulamin obowiązuje od dnia 22.05.2024
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY REZERWACYJNEJ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy rezerwacyjnej)
 
 
Adresat: VIZACADEMY Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Warszawie ul. Kolejowej 47 lok. U-23, 01 – 210 Warszawa wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1240K prowadzoną przez organ prowadzący VIZACADEMY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmcu, ul. Rolna 23A, 33-395 Chełmiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725092, REGON: 369803210 , NIP: 7343557295
 
 
adres e-mail: biuro@3dvizacademy.com
 
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o rezerwacyjnej zawartej w dniu ______________
 
 
Dane Użytkownika odstępującego od Umowy:
 
Imię
Nazwisko
Ulica i nr domu
Kod pocztowy i miasto
Nr telefonu
Adres e-mail do kontaktu
Adres e-mail podany przy założeniu konta
 
Data:                                                                Podpis 
______________                                        _______________________
(tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu
 
 
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 
 
VizAcademy, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo zastosowania przez VizAcademy środków zabezpieczających przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 
 
Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z Platformy Edukacyjnej za pośrednictwem sieci Internetu należą: 
* złośliwe oprogramowanie;
*  różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
* programy szpiegujące (ang. spyware); 
* programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je bez jego wiedzy i zgody Użytkownika – autorowi programu;
* spam, tj., niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym; 
* wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
*  włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit. 
 
 
Użytkownik, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia powyższych zagrożeń, powinien zainstalować oraz stale aktualizować program antywirusowy na swoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym wykorzystywanym podczas pracy na Platformie Edukacyjnej. 
 
 
Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: 
* włączona zapora sieciowa (ang. firewall), 
* aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego do funkcjonowania systemu operacyjnego komputera lub innego urządzenia elektronicznego, które wykorzystuje Użytkownik,
* nieotwieranie załączników przesłanych Użytkownikowi pocztą elektroniczną od nieznanych adresatów, 
* zapoznawanie się z treścią informacji zamieszczonych w okienkach instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, 
* nieudostępnianie nieznanym osobom haseł lub innych danych dostępowych do Platformy Edukacyjnej oraz poczty elektronicznej Użytkownika
* regularne całościowe skany systemu operacyjnego programem antywirusowym, 
* korzystanie z usługi sieci VPN,
* używanie oryginalnego systemu operacyjnego i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.